Algemene voorwaarden

Algemeen: begrippen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
 1. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  Advance Groep B.V.;
 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;
 3. de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer of een van haar handelsnamen, concepten of product labels tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van advisering, opleidingen, cursussen, trainingen, supervisie, coaching, loopbaanbegeleiding, assessments, interventies, softwareontwikkeling en outsourcing in de ruimste zin van het woord;
 4. open opleidingsprogramma’s: opleidingen, cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
 5. incompany opdrachten: dienstverlening(en) op het gebied van advisering, consultancy, interim management, opleidingen, cursussen, trainingen, supervisie, coaching, loopbaanbegeleiding, assessments en interventies in de ruimste zin van het woord die door opdrachtnemer uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten (mondelinge of schriftelijke) overeenkomsten.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 • Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 1: toepassing
Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de alle aanbiedingen van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten tussen Advance Groep BV (KvK 55957684), hierna te noemen opdrachtnemer; en haar opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de alle overeenkomsten waarbij ten behoeve van de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: aanvaarding
Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze betalings- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 3: overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Een aanvaarding blijkt uit de mondelinge of schriftelijke bevestiging tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever, inzake het aanbod van diensten, dan wel doordat de opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de opdracht cq. overeenkomst.

Artikel 4: aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden beschouwd.

Artikel 5: tarieven
Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief BTW. In de opdrachtbevestiging staan vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief bijkomende kosten zijn, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten, examenkosten, reiskosten, reisuren en/of bijbehorende materialen.

Artikel 6: betalingen
Opdrachten worden bij aanvang gefactureerd en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien een navordering op de overeenkomst van toepassing is door extra geleverde diensten is opdrachtgever gehouden deze binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

De opdrachtgever is zonder schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer niet gerechtigd verrekeningen toe te passen ten aanzien van bedragen die door opdrachtnemer krachtens de gesloten overeenkomst in rekening zijn gebracht.

Indien de betalingstermijnen door de opdrachtgever niet in acht worden genomen, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en/of deelneming dan wel deelnemer(s) te weigeren. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de kosten die in rekening zijn gebracht te voldoen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft is opdrachtnemer gerechtigd om de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zullen dan tevens op opdrachtgever verhaald worden.

Ten aanzien van betalingen die niet tijdig zijn verricht, volgt opdrachtnemer de richtlijnen van de Wet incassokosten (WIK). Het bepaalde is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn.

Artikel 7: Uitvoering
Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in om de overeengekomen opdracht met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit uit te voeren. Indien opdrachtnemer de te leveren dienstverlening niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

 

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

Is door opdrachtnemer, of de ten behoeve van de uitvoering betrokkenen derden, ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet automatisch tot een restitutie van de overeengekomen leveringsprijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer kan gemaakte kosten opnieuw in rekening brengen, zulks naar eigen beoordeling.

Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer houdt over de verstrekte materialen alle auteurs- en overige rechten. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming door de opdrachtgever niets van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

Indien opdrachtnemer gebruik maakt van accommodaties, materialen of voertuigen van opdrachtgever of derden, is zij niet aansprakelijk voor schade, kosten of ongerief. Ook niet indien blijkt, dat om welke reden dan ook, het gebruikte niet of slechts ten dele voldoet en/of door gebruik voor uitvoering ten behoeve van de opdracht / overeenkomst.

Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon (derden), die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 8: intellectueel eigendom
Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer of betrokkenen derden verstrekte materialen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en dergelijke te vermenigvuldigen en/of aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.

Artikel 9: annuleringen en wijzigingen
Opdrachtgever kan een opdracht verplaatsen of annuleren. Voor de beoordeling van deze termijn is de datum van ontvangst van de verplaatsing of annulering bepalend. Indien de verplaatsing of annulering meer dan 3 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, wordt de overeengekomen prijs niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele overeengekomen bedragen ten behoeve van uitvoering, ontwikkeling en voorbereiding moeten worden betaald indien opdrachtnemer deze niet kosteloos kan annuleren of elders kan verhalen. Verplaatsing of annulering van een opdracht dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

Indien een verplaatsing of annulering binnen 3 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd*.

*) Indien de opdracht een thuisstudie betreft kan binnen 7 dagen na het plaatsen van de opdracht gratis worden geannuleerd, mits deze nog niet per post ontvangen is.

Opdrachtgever kan zonder meerkosten tot 7 dagen voor aanvang van de dienstverlening in een ander dan door de opdrachtgever opgegeven persoon laten deelnemen.

Voor wijzigingen binnen 7 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht en/of aanvraag (her)examens na voltooiing opdracht, wordt er per wijziging € 26,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor een wijziging op de dag van uitvoering bedraagt het tarief € 38,50 per mutatie.

Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimumaantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht niet wordt behaald. Opdrachtgever is geen kosten verschuldigd indien geen vervangende dienst wordt geaccepteerd. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te verplaatsen indien onoverkomelijke calamiteiten aangaande haar personeel, locatie(s) of materieel de uitvoering belemmeren. Dergelijke annuleringen leiden niet tot enige vorm van restitutie of schadeplichtigheid van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer de toegang te weigeren en/of af te melden indien de dienstverlening wordt verstoord en/of een wettelijk of examen karakter heeft. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 10: toepasselijke recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van opdrachtnemer bevoegd.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!